ตารางเวลาให้บริการศูนย์ ITSC Corner ประจำคณะ หน่วยงาน และหอพักนักศึกษา
 
ลำดับที่ ศูนย์ ITSC Corner
ประจำคณะ หน่วยงาน และหอพักนักศึกษา
วันทำการ
(จ. – ศ.)
วันหยุดราชการ (ส. – อ.)
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. คณะมนุษยศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
2. คณะศึกษาศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. 08:30 – 16:30 น.
3. คณะวิจิตรศิลป์ 08:30 – 16:30 น. -
4. คณะสังคมศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
5. คณะวิทยาศาสตร์ 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
7. คณะแพทยศาสตร์ 08:30 – 20:00 น. 09:00 – 17:00 น.
8. คณะเกษตรศาสตร์ 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
9. คณะทันตแพทยศาสตร์ 08:30 – 20:30 น. 10:00 – 18:00 น.
10. คณะเภสัชศาสตร์ 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
11. คณะเทคนิคการแพทย์ 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
12. คณะพยาบาลศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 08:30 – 16:30 น. -
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
15. คณะบริหารธุรกิจ 08:30 – 16:30 น. -
16. คณะเศรษฐศาสตร์ 08:30 – 20:30 น. 08:30 – 16:30 น.
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
18. คณะการสื่อสารมวลชน 08:30 – 16:30 น. -
19. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. 08:30 – 16:30 น.
20. คณะนิติศาสตร์ 08:30 – 16:30 น. -
21. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 08:30 – 16:30 น. 08:30 – 16:30 น.
22. บัณฑิตวิทยาลัย 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
23. หอพักนักศึกษา 08:00 – 22:00 น. 08:00 – 22:00 น.
24. องค์การนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
25. สำนักหอสมุด 08:30 – 21:30 น. 10:00 – 18:00 น.
26. ITSC Corner headquarter 08:00 – 24:00 น. 08:00 – 18:00 น.
 
ช่วงเปิดภาคเรียน
ช่วงปิดภาคเรียนและภาคฤดูร้อน
เวลาเปิด-ปิดให้เป็นไปตามที่คณะต่างๆ ได้ยืนยันมาก่อนหน้านี้ วันทำการ 8.30-16.30 น.
วันหยุดราชการ งดให้บริการ
วันสอบไล่
วันทำการ 8.30-16.30 น.
วันหยุดราชการ งดให้บริการ
วันสอบไล่
วันทำการ 8.30-16.30 น.
วันหยุดราชการ งดให้บริการ
 


โดยกำหนดการให้บริการดังกล่าว  เป็นไปตามการสำรวจความเห็นจากทางคณะที่ส่งมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป